هر کجای این دنیا که هستید
روزهای زندگیتون آفتابی
آسمون دلتون بی لکه ایی از ابر غم و غصه...
لبتون خندون
دلتون مهربون
و طلوع شادیاتون پاینده باد